AFD-19 ATA-2019-09-08 (ASSEMBLEIA-FREGUESIA-DARDAVAZ)