AFD-19 ATA-2019-12-15 (ASSEMBLEIA-FREGUESIA-DARDAVAZ)